Huisregels

 

 

1. Inleiding

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen, heeft de organisatie huisregels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels. Overtreding van de huisregels kan verwijdering van de evenementenlocatie tot gevolg hebben. Onder de evenementenlocatie wordt de locatie verstaan welke in de vergunningsaanvraag van het evenement is opgenomen en bekend is bij de gemeente. Daar waar in dit reglement over bezoeker wordt gesproken dienst ook deelnemer te worden gelezen. 

2. Toegang

Minimumleeftijd

8+. Personen jonger dan 12 jaar dienen begeleid te worden door een persoon van minimaal 16 jaar of ouder.

Legitimatie

Op verzoek van een medewerker (van de organisatie) dient een geldig legitimatiebewijs te worden getoond. Indien geen geldig legitimatiebewijs kan worden getoond, kan de medewerker de bezoeker de toegang tot het evenement ontzeggen. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Kopieën hiervan worden niet geaccepteerd.

Toegangscontrole

Iedere bezoeker kan bij het betreden van de evenementenlocatie worden gecontroleerd door een medewerker (van de organisatie). Onder voormelde controle wordt onder meer verstaan het fouilleren van de bezoeker alsmede tassencontrole. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van hetzelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

3. Opvolgen aanwijzingen en instructies

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften van de organisatie. Aanwijzingen en instructies van medewerkers (van de organisatie) dienen direct opgevolgd te worden. Bij verdenking van een op het evenement verboden feit, mogen de medewerkers (van de organisatie) fouilleren. Het weigeren van een controle heeft tot gevolg dat de toegang tot het evenement zal worden ontzegd c.q. geweigerd.

 

4. Alcohol en drugs

Het is verboden de evenementenlocatie onder invloed van alcohol en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, wordt de toegang geweigerd c.q. ontzegd.Het is verboden onder invloed van alcohol en/of drugs mee te doen aan een van de activiteiten van het evenement.Het is verboden op de evenementenlocatie drugs te gebruiken en/of te bezitten en/of te verhandelen. Bij constatering hiervan vindt direct verwijdering van de evenementenlocatie plaats door een medewerker (van de organisatie) en wordt de betreffende bezoeker overgedragen aan de politie.

Tevens mag men het evenementengebied niet verlaten met alcoholische dranken. Bij verlaten van het gebied zal vriendelijk worden verzocht om het drankje eerst te nuttigen of af te staan.

5. Ontzegging toegang

Het is verboden om de evenementenlocatie met het volgende te betreden: softdrugs, harddrugs, alcoholische dranken, glaswerk, plastic (flessen), blikjes, steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of het welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, vloeistoffen, fakkels, vervoersmiddelen (behalve rolstoelen of rollatoren), professionele video-, audio-opnamen- en fotoapparatuur (hieronder worden niet verstaan digitale compactcamera’s en mobiele telefoons met een camera-/fotofunctie) alsmede (huis)dieren, spandoeken en voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen. Vanwege het luide karakter van het evenement zijn geen hulphonden toegelaten tot de voorstelling.

6. Opslag persoonlijke spullen

Wij bieden geen opslag buiten de reguliere garderobe service van het evenement. De organisatie adviseert dan ook om geen waardevolle spullen mee te nemen naar het evenement.

7. Diefstal en verlies

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van eigendommen van bezoekers en deelnemers. De organisatie adviseert dan ook om geen waardevolle spullen mee te nemen naar het evenement.

 

8. Voorwerpen en objecten

Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van de evenementenlocatie mee te nemen buiten de evenementenlocatie. Bij beschadiging van deze voorwerpen is de bezoeker aansprakelijk voor de reparatie- en vervangingskosten.

 

9. Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen dienen te worden ingeleverd bij het productiekantoor op de locatie. 

 

10. EHBO

Er is een EHBO-post op de evenementenlocatie aanwezig. Hier wordt gedurende het evenement de eventueel benodigde eerst hulp verleend.

 

11. Eigen risico

Betreding van de evenementenlocatie geschiedt op eigen risico. De organisatie dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mocht(en) ondervinden.

 

12. Overige situaties

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Elke bezoeker en deelnemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels.

Hoofdsponsor
Sponsoren en partners
Fondsen