top of page

Privacybeleid

Vrijwilliger Fuerza Bruta / New Faces Project

 

Stichting Brave New World Producties (BNWP) werkt met New Faces Festival (SOMO) om ons evenement meer inclusief en toegankelijk voor nieuwkomers te maken. 

Als u gebruik maakt van de Google Form voor vrijwilligers, laat u gegevens bij Brave New World Producties zoals bij SOMO (Society in Motion) achter. Graag informeren wij u over welke persoonsgegevens wij verzamelen, wat wij met deze persoonsgegevens doen en hoe u zich kunt beroepen op uw rechten. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom. BNWP en SOMO respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. BNWP en SOMO zullen uw gegevens niet verkopen aan derden.

 

Uw persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt. Indien uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt dan hebben wij rekening gehouden met de bijzondere voorwaarden die hierop van toepassing zijn.

 

Hoe komen wij aan uw gegevens

 • Navigatie door de website (betreft anonieme gegevens m.b.t. gebruik van de site)

 • Als u zich inschrijft als vrijwilliger via producten van Google G Suite (zoals Google Forms) die door ons worden aangemaakt en beheert.

Grondslag van de verwerking

BNWP & SOMO moeten het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de verwerkingsgrondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op grond hiervan verwerken wij uw persoonsgegevens nadat wij uw toestemming hebben gekregen.

 

Wat doen we met uw gegevens

BNWP & SOMO bewaren en verwerken uw gegevens met de volgende doelen:

 

Verzamelen en analyseren van statistieken

De websites van BNWP & SOMO verzamelen uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de pagina’s die u bekijkt en de tijd die u op onze sites doorbrengt.

Sollicitatie Vrijwilliger Brave New World / New Faces Project

Als vrijwilliger verstrek je ons persoonlijke gegevens, zodat wij je sollicitatie kunnen beoordelen. Als je niet bij ons in dienst komt, verwijderen we deze gegevens binnen 4 weken na ons laatste contact (tenzij jij ons toestemming geeft om deze langer te bewaren voor bijvoorbeeld toekomstige vacatures).

Vrijwilligers
Als je solliciteert voor partners via het New Faces project of direct via BNWP dan verwerken we van jou de volgende gegevens:

 • Naam

 • Adres

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Eventuele Werkervaring

 • Contact- en telefoonnotities

 • Rol voorkeur en data beschikbaarheid

 • T-shirt maat

 • Self-assessment taalniveau Engels & Nederlands & Spaans
  Dit kan minimaal afwijken per festival/event van Brave New World Producties / het New Faces project maar nooit zo veer dat het als "bijzondere gegevens" gezien kan worden. Nooit zal BNWP & SOMO vragen naar politieke richting, seksuele oriëntatie of geloof.

De gegevens worden opgeslagen op Google G Suite. Hiervoor hebben we ingestemd met een gebruikersovereenkomst die je hier kunt nalezen: https://gsuite.google.com/intl/nl/terms/2013/1/premier_terms.html
Verdere aanvullingen over compliance van Google G Suite kun je hier vinden: https://privacy.google.com/intl/nl/businesses/compliance/
Omdat we met Google G Suite werken en voor deze dienst betalen, worden je gegevens via Google niet verwerkt voor hun eigen commerciële of mogelijke niet-commerciële doeleinden.
Als je niet bij ons komt werken, verwijderen wij deze gegevens na 4 weken na ons laatste contact, tenzij wij met jou een andere afspraak hebben gemaakt.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

De gegevens worden opgeslagen in op Google G Suite, waar alleen de bevoegde medewerker en jij toegang toe hebben.
De gegevens worden alleen gedeeld met de daartoe gecontracteerde of verplichte derde partijen, tenzij wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis.
Wij leggen uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of als jij ons daar toestemming voor hebt gegeven. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of u toestemming heeft gegeven voor het bewaren van uw gegevens. Uw gegevens blijven dan opgeslagen totdat u zich uitschrijft. Aan afmelden zijn nooit kosten verbonden.

 

De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw persoonsgegevens. Deze anonieme gegevens worden 26 maanden bewaard binnen Google Analytics. Daarna worden de gegevens automatisch verwijderd.

 

Cookies

Om die websites beter en sneller te laten functioneren en om die te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, verzamelen we bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van onze websites. Deze informatie kan worden verzameld door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen.

 

BNWP & SOMO maken gebruik van cookies van Google Analytics om statistieken te verzamelen over het gebruik van de website. Hiermee kunnen we de websites vervolgens verbeteren voor uw gemak. We hebben om uw privacy te waarborgen een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, het ‘delen van gegevens’ uitgezet en het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Voor meer informatie over de wijze waarop Google gebruik maakt van cookies, verwijzen we u naar deze pagina op de website van Google: https://www.google.nl/policies/privacy/

 

Ontvangers van Gegevens

Wij schakelen soms derden in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de websites. Wanneer wij derden inschakelen blijven wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze derden maken wij contractuele afspraken over de omgang met uw gegevens zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

BNWP & SOMO verkopen uw gegevens niet aan derden en verstreken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Amsterdam Roots blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

WIX

De website wordt gehost bij WIX (https://wix.com). Gegevens die u achterlaat op de website van WIX komen in het CMS terecht en daarmee op de servers van WIX. 

 

Uw privacyrechten

U heeft een aantal specifieke rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij leggen u uit welke rechten dit zijn en hoe u zich hierop kunt beroepen.

 

Inzage in persoonsgegevens, het recht op rectificatie en verwijdering van gegevens
U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die wij van u hebben. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij BNWP & SOMO via info@bnwp.nl /  info@societyinmotion.nl. Komt u onjuistheden tegen in de door ons bekende persoonsgegevens? Dan kunnen deze op uw verzoek worden verbeterd, aangevuld of verwijderd.

 

Recht op beperking van de gegevensverwerking en het recht op verzet

Onder wettelijk bepaalde voorwaarden kunt u een verzoek indienen om uw gegevensverwerking door ons (tijdelijk) te laten stoppen, bijvoorbeeld als u de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens ter discussie stelt of dat u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is. Als u zich hierop beroept, stoppen wij onmiddellijk met de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u zich in specifieke gevallen beroepen op het recht op bezwaar waarbij u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Recht op het indienen van een klacht
Vindt u dat wij niet geheel in overeenstemming handelen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Wij staan altijd open voor relevante opmerkingen en commentaar. U kunt ons bereiken door te e-mailen naar info@bnwp.nl /  info@societyinmotion.nl. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan heb je ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl voor meer informatie hierover.

 

Wijzigingen privacy statement

BNWP & SOMO behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement wanneer wij dat nodig achten. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in geval van aanpassingen in onze bedrijfsactiviteiten of in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. We raden u aan het privacy statement regelmatig te raadplegen. De meest recente versie van het privacy statement is te vinden op de website van SOMO.

 

Vragen?

Heeft u vragen over ons Privacy Statement? Neem gerust contact met ons op via info@bnwp.nl

bottom of page